پنجمین جلسه از سلسله نشست های ارائه ی پایان نامه های دانشجویی

در ادامه ی نشست های ارائه و بررسی پایان نامه های دانشجویی که با حضور دکتر ابراهیم توفیق برگزار می شوند، سه شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه جلسه ی پنجم این نشست ها برای بررسی پایان نامه ی کارشناسی ارشد آقای هادی آقاجانزاده برگزار خواهد شد. عنوان پایان نامه ی ایشان تحلیل هم آیندی مطالعات فرهنگی در ایران است که سال 92 در دانشگاه علم و فرهنگ دفاع شده است. برنامه از ساعت 17 و در سالن مطهری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران آغاز خواهد شد.

ادامه