ساختن لحظه‌ای تاریخی برای انسان‌شناسی

يادداشت دكتر ايزدي جيران كه فراخور وضعيت كنوني دانشجويان رشته ي انسان شناسي و امكان هاي پيش روي رشته براي انتشار در “ندا” نوشته 

ادامه