نخستین دوره‌ی نشست‌های گفتگویی

انجمن علمی انسان‌شناسی با همکاری گروه «رهایی» برگزار می‌کند:   نشست نخست تأثیر پرورش تفکر انتقادی بر کنش‌های اجتماعی کودکان با حضور و ارائۀ

ادامه